Saronno

Saronno

Bibliotecario

 • Fiorella Bianchi avatar Staff
  Fiorella Bianchi
 • Pia Marchesi avatar Staff
  Pia Marchesi
 • Maria Luisa Pagani avatar Staff
  Maria Luisa Pagani
 • Emanuele Visconti avatar Staff
  Emanuele Visconti

Servizio Civile

 • Elisa Colombo avatar Staff
  Elisa Colombo
 • Veronica Milito avatar Staff
  Veronica Milito

Coordinatore

 • Ilaria Guzzetti avatar Staff
  Ilaria Guzzetti