Gamba [Videoregistrazione] / dai produttori di Stand by me Doraemon, Spider-Man & Iron Man ; [regia: Yohichi Ogawa, Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori]